function OptanonWrapper() {}

Actievoorwaarden Kleenex Allergy Comfort™ hooikoorts actie 2022

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘hooikoorts’ actie voor het merk Kleenex Allergy Comfort™ van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kimberly-Clark BVBA (verder te noemen: “de aanbieder”).

Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt in het kader van deze actie, worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid gepubliceerd op de website Kleenex.be. Kimberly-Clark, de fabrikant van Kleenex®, behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en dusdanig dat een goede beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is alleen mogelijk als u er toestemming voor geeft. Het ontbreken van toestemming voor het bovengenoemde doel staat u echter niet toe deel te nemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden uitgewisseld (inclusief Highco) ten behoeve van de uitbetaling van de vergoeding en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Kimberly-Clark geeft aan derden geen toestemming om persoonsgegevens op enige andere wijze te gebruiken. Voor alle andere informatie over de verwerking van persoonsgegevens, raadpleeg het privacybeleid gepubliceerd op de website https://www.kleenex.be/nl-be/privacybeleid

Cookies

Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te krijgen, en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van Google/Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends on Demand.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie, de website of de Facebookpagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Actievoorwaarden: Probeer Kleenex Allergy Comfort tissues GRATIS.
 1. Deze actie is geldig van 25 juli t/m 18 september 2022 en/of zolang de voorraad coupons en/of hooikoorts tuintjes strekt. De e-coupons dienen in de winkel ingeruild te worden maximaal 45 dagen na printdatum.
 2. Iedereen die deel heeft genomen aan de actie en deze geheel heeft afgerond via de speciale website www.kleenex.be/nl-be/promotion2022 en door het draaien aan het rad een gratis pak Kleenex Allergy Comfort™ heeft gewonnen, ontvangt per e-mail één kortingsbon om Kleenex Allergy comfort tissues GRATIS te proberen. Iedereen die een Kleenex hooikoorts tuintjes heeft gewonnen, ontvangt een e-mail ter bevestiging.
 3. De kortingsbon voor een gratis product is geldig bij aankoop van een box Kleenex Allergy Comfort™ tissuesbox 56 sheets, zakdoek p10 formaat ( p8 niet ) of een softpack Kleenex Allergy Comfort™ tissues en heeft een maximale waarde van €3,15. De coupons kunnen niet tegen geld worden ingewisseld. Deze kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar. Elke vorm van fraude zal aanleiding geven tot een klacht bij de bevoegde instanties.
 4. Je kunt maximaal 1x per persoon, e-mail/device en of adres deelnemen en de kortingsbon is persoonlijk.
 5. Het is verboden om foute of fictieve gegevens op te geven om deze kortingsbon te verkrijgen. Enkel originele kortingsbonnen zullen worden aanvaard. Het is verboden de kortingsbon te kopiëren, aan te passen of te vervalsen.
 6. De winnaars van de hooikoorts tuintjes ontvangen per e-mail informatie over de leverdatum van de box. De hooikoorts tuintjes heeft een vaste samenstelling en is geschikt voor 2 personen.
 7. Over de uitslag en/of het juryrapport kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Wordt er niet binnen 15 werkdagen gereageerd op deze e-mailcorrespondentie dan is de jury gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 9. Een deelnemer kan binnen 10 dagen na bekend worden van de winnaar, reclameren omtrent een al dan niet toegekende prijs, bij gebreke waarvan de reclame niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen.
 10. Deelnemers die hebben gereclameerd ontvangen uiterlijk binnen 3 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.
 11. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via de Kleenex consumentenservice.
 12. De aanbieder kan zonder opgaaf van redenen deelnemers uitsluiten van deelname.
 13. De realisatie van de prijs is uitsluitend mogelijk met medewerking van de winnaar. De winnaar kan uitsluitend indien hij/zij meewerkt aan de realisatie van de prijs (na bekendmaking) aan spraak maken op uitreiking hiervan. De winnaar zal derhalve hieraan al zijn/haar medewerking verlenen. Indien hij/zij hieraan geen medewerking verleent, vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Of een winnaar voldoende medewerking verleent is ter beoordeling van aanbieder.
 14. Plaats, datum en tijd van overhandiging van de prijs wordt vastgesteld door de aanbieder.
 15. De aanbieder draagt zorg voor de eventuele, ten behoeve van de uit te keren prijs, te betalen kansspelbelasting.
 16. De aanbieder, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 17. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te keren prijs.
 18. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door grove schuld of nalatigheid is veroorzaakt.
 19. De aanbieder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. De aanbieder verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs, anders dan normaal doen geldend voor deze prijs.
 20. Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.
 21. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 22. Deze actie is alleen geldig in België.
 23. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de AVG.

Kimberly-Clark BV, Postbus 450, 6710 BL Ede, tel.: 0800-0227171, E-mail: [email protected], KVK te Arnhem nr. 09093177 BTW/VAT nr. NL0095.35.020.B01. F. van Lanschot