Juridische verklaring

BELANGRIJK! LEES DEZE JURIDISCHE VERKLARING AANDACHTIG DOOR VOOR U DEZE SITE GEBRUIKT.

Het gebruik van deze site en van de informatie die op de site beschikbaar is valt onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark") en is bedoeld voor informatieve, educatieve, recreatieve en communicatieve doeleinden. Het auteursrecht op deze site en alle aanwezige onderdelen van de site, inclusief alle aanwezige tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten berust bij Kimberly-Clark.

 

Beperkt gebruik

Deze site is uitsluitend bedoeld voor eigen, niet-commercieel gebruik. Niets van deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, uitgegeven, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verzonden, of op enige wijze aangepast.

 

Handelsmerk

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark en geen van deze materialen mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Kimberly-Clark, ongeacht het doeleinde.

 

Ongevraagde suggesties

Kimberly-Clark wil graag uw commentaar horen en vragen beantwoorden over onze producten en onze organisatie. Wij zullen en kunnen echter geen ongevraagde ideeën, suggesties of ongevraagd ander materiaal accepteren in relatie tot de ontwikkeling, het ontwerp, de productie of de marketing van onze producten. Met dit beleid hopen we eventuele misverstanden te vermijden onder leden van het publiek die commentaar of suggesties indienen in verband met producten of concepten die door personeel van Kimberly-Clark zijn ontwikkeld. Mocht u in dienst treden bij Kimberly-Clark, dan mag geen enkel materiaal van deze site worden beschouwd als (onderdeel van) een arbeidsovereenkomst. De gedane beweringen vormen bovendien geen garanties of verplichtingen vanwege Kimberly-Clark dat een relatie naar goeddunken onderhoudt met zijn werknemers.

 

Openbaarmaking en gebruik van uw berichten

Berichten die naar deze site zijn verstuurd en elektronische post die bij Kimberly-Clark aankomt, zijn niet vertrouwelijk en Kimberly-Clark stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking ervan. Alle communicatie en ander materiaal (waaronder, maar niet beperkt tot, alle ongevraagde ideeën, suggesties of materialen) die u naar deze site stuurt of naar Kimberly-Clark e-mailt, zijn en blijven exclusief eigendom van Kimberly-Clark en mogen voor elk commercieel of ander doeleinde door Kimberly-Clark worden gebruikt, zonder compensatie. Als u deze site gebruikt als een middel om Kimberly-Clark informatie te verstrekken ter bevordering van een verkoper-koperrelatie, dan bevestigt en garandeert u dat de specificaties van grondstoffen en alle andere informatie die u verstrekt accuraat en volledig zijn en dat u ons onmiddellijk zult informeren wanneer er een aanpassing of andere wijziging aan deze informatie gebeurt.

 

Jurisdictie

De producten waarnaar op deze site wordt verwezen zijn uitsluitend verkrijgbaar in het VK en de Ierse Republiek en zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw land. Kimberly-Clark houdt toezicht op deze website en exploiteert deze vanuit de Verenigde Staten en Kimberly-Clark beweert niet dat de informatie en documentatie op deze website, met inbegrip van en zonder beperking, de informatie en andere documentatie ter promotie van de hier besproken producten, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere locaties. Bovendien kan sommige software op deze website onderworpen zijn aan exportcontroles die door de overheid van de Verenigde Staten worden opgelegd en is het mogelijk dat hij niet kan worden gedownload of op een andere manier geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar (een burger of ingezetene van) een land waaraan de V.S. een embargo heeft opgelegd. Als u de software downloadt of gebruikt, bevestigt en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of onder het toezicht van, zulk land op zulke lijst of dat u geen burger bent van zulk land.

 

Disclaimer van garanties

kimberly-clark geeft geen verklaringen of garanties betreffende de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud (tekst en beelden) van deze site. voorzover wettelijk is toegestaan, doet kimberly-clark afstand van alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. tevens kan kimberly-clark niet garanderen dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt geheel vrij is van computervirussen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Kimberly-Clark stelt zich niet aansprakelijk voor schade van enigerlei aard, inclusief (maar niet beperkt tot) bijzondere schade of gevolgschade, ten gevolge van toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, deze site of uw gebruik van of vertrouwen in deze site en de inhoud ervan. Daarnaast is Kimberly-Clark niet verplicht tot het bijhouden van de site of de inhoud ervan en stelt Kimberly-Clark zich niet aansprakelijk voor nalatigheid met betrekking tot het bijhouden van informatie. Ook is Kimberly-Clark niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van ander websites die u via links in onze website bezoekt. Deze links en andere "bronnen" waarnaar op deze site wordt verwezen, dienen slechts als extra service aan gebruikers van het World Wide Web. Aanwezigheid op onze website houdt geen goedkeuring door of relatie met Kimberly-Clark in.

 

Overig

Kimberly-Clark behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen, (2) berichten te bekijken en te verwijderen, en (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder waarschuwing vooraf te beëindigen. Als een voorwaarde, conditie of bepaling in deze juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, blijven onder alle omstandigheden de resterende voorwaarden, condities en bepalingen wel geldig en afdwingbaar. Deze juridische verklaring bevat de volledige overeenkomst tussen uzelf en Kimberly-Clark in relatie tot de in de verklaring besproken onderwerpen. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de voorafgaande voorwaarden en bepalingen.

 

Als u niet instemt met deze voorwaarden en bepalingen, gebruik deze site dan niet.

Copyright

*Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of haar dochterondernemingen. Uw bezoek aan deze website en het gebruik van de informatie daarop is onderworpen aan de voorwaarden van onze Wettelijke Verklaring. Gelieve ons beleid inzake privacy te raadplegen. © 2013 KCWW

Cookie-instellingen